Polityka prywatności

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej www.skin-laser.pl, zwanej dalej Stroną www.

 

DEFINICJE

 1. Polityka Prywatności – ujęte w niniejszym dokumencie zasady, regulujące prawne podstawy korzystania ze strony www.skin-laser.pl;
 2. Skin Laser / Administrator – spółka cywilna SKIN LASER LUBELSCY MEDYCYNA ESTETYCZNA
  I DERMATOLOGIA - K.J.M.J. LUBELSCY s.c. w Katowicach (40 – 092), przy
  Mickiewicza 14/2, tworzona przez wspólników Krystynę Lubelską, Małgorzatę Lubelską – Sazanów, Jakuba Sazanów – Lubelskiego i Jerzego Lubelskiego;
 3. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Strony www;
 4. Strona www - platforma informatyczno-informacyjna www.skin-laser.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z przygotowanych mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Skin Laser lub (i) jej partnerów, a także innych zasobów
  Internetu;
 5. Usługi elektroniczne - oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną;
 6. Usługi informacyjne – treści udostępnianie na żądanie Użytkownika, dotyczące Strony www oraz każdej z podstron Strony www, dostępne poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL. Przedmiotem usług informacyjnych są wszelkie informacje zawarte na Stronie www, w tym dotyczące oferowanych usług, zasad ich wykonania, aktualnych promocji oraz inne materiały autorskie; materiały uzyskane przez Użytkownika, w szczególności fotografie, filmy, artykuły prasowe, utwory graficzne, opisy usług i urządzeń, jeśli stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Skin Laser lub osób trzecich, to podlegają ochronie na podstawie m.in. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 7. Cookies – pliki tekstowe o małym rozmiarze, zapisywane przez serwer Skin Laser na urządzeniu (komputerze) Użytkownika, które mogą być odczytane po każdorazowym połączeniu
  się urządzenia (komputera) ze Stroną www;
 8. Newsletter – Usługa elektroniczna, świadczona przez Skin Laser, która dotyczy przesyłania informacji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, w szczególności o oferowanych usługach i promocjach, ewentualnych programach lojalnościowych, wydarzeniach
  i nowościach, dotyczących usług dostępnych w Skin Laser;
 9. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna
  to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności
  na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową
  lub społeczną tożsamość osoby fizycznej – w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
  o ochronie danych osobowych (U. z 2018 r. poz. 1000 z późn.zm.) oraz RODO;
 10. RODO lub Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 z późn.zm.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tekst Rozporządzenia można znaleźć za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: uodo.gov.pl.

 

ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMACYJNYCH I INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z TEGO RODZAJU USŁUGAMI

 1. Poprzez wpisanie przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu internetowego wybranej strony www dochodzi do świadczenia nieodpłatnych usług informacyjnych na rzecz Użytkownika. Usługi informacyjne przestają być świadczone w chwili wyjścia przez Użytkownika z wybranej strony www. Zawieranie i rozwiązywanie innych umów o świadczenie pozostałych usług świadczonych przez Skin Laser podlega postanowieniom odrębnych umów regulujących zasady korzystania z tych usług.
 2. Skin Laser zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Strony www oraz dokonywania w niej zmian bez konieczności wcześniejszego informowania Użytkowników o swoich zamiarach oraz prawo do zaprzestania prowadzenia lub modyfikacji Strony www lub składających się na nią poszczególnych usług elektronicznych oraz wprowadzania nowych usług.
 3. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał ze Strony www wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw autorskich i praw własności intelektualnej.
 4. Skin Laser nie ponosi odpowiedzialności czy korzystanie ze Strony www sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika pozyskanych informacji, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczonych przez niego poprzez Stronę www informacji, w jakiejkolwiek formie, i zamieszczając je przyjmuje na siebie odpowiedzialność w razie naruszenia dóbr osobistych osób trzecich lub jakichkolwiek ich praw.
 6. W przypadku przekierowania ze Strony www na administrowany przez inny podmiot
  portal, korzystanie z tego portalu odbywa się na zasadach ustalonych przez ten portal. Również podawanie danych osobowych odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. W szczególności, w razie korzystania z opcji logowania za pośrednictwem serwisu społecznościowego (n.p. Facebook), prowadzącego do bezpośredniego zalogowania się na stronie internetowej skin-laser.pl, następuje ono na wyłączne ryzyko Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma zastosowania niniejszy dokument, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności opracowanymi przez dany podmiot prowadzący portal.
 7. Skin Laser dba o bezpieczeństwo systemów informatycznych oraz wykorzystywanych urządzeń elektronicznych. Jednak występuje szereg zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet oraz elektronicznych kanałów dostępu. Do najczęściej występujących należą: Phishing, a więc nieuprawnione podszywanie się w celu wyłudzenia informacji; złośliwe oprogramowanie, a więc wirusy, programy szpiegujące, mające na celu zainfekowanie lub monitorowanie systemu informatycznego Użytkownika; SPAM czyli niechciana poczta elektroniczna.
 8. Korzystając z usług informacyjnych poprzez sieć Internet Użytkownik jest narażony na powyżej opisane zagrożenia i powinien dołożyć należytej staranności, aby ich unikać. Działaniami zmierzającymi do minimalizacji powyższego ryzyka jest przykładowo zastosowanie legalnego oprogramowania i jego bieżąca aktualizacja, korzystanie z oprogramowania antywirusowego oraz selektywny dostęp do systemu informatycznego z użyciem haseł o odpowiedniej trudności, które nie są ujawniane osobom trzecim, jak również zachowanie należytej ostrożności przy otwieraniu załączników czy odnośników zawartych w poczcie elektronicznej, pobieranie plików czy oprogramowania wyłącznie z zaufanych źródeł, dostęp do sieci Internet wyłącznie z zaufanych punktów dostępowych.
 9. Należyte wyświetlanie Strony www możliwe jest przy spełnianiu przez sprzęt i oprogramowanie zainstalowane na komputerze Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  • system operacyjny Windows 7 lub wyższy, Mac OS X w wersji 10.9 lub wyższy, Linux, Android 4.0;
  • rozdzielczość monitora: 1280 x 800 piksela lub wyższa;
  • karta graficzna z minimum 1 MB pamięci wspierającej rozdzielczość;
  • sterowanie za pomocą myszy komputerowej i klawiatury albo ekranu dotykowego;
  • dostęp do sieci Internet, poprzez łącze internetowe o przepustowości minimalnej 1024 Kb/s dla pobierania informacji i 512 Kb/s dla wysyłania informacji;
  • przeglądarka internetowa: Internet Explorer 9, Google Chrome 17, Mozilla Firefox 8.0, Opera 11, Safari 7 lub nowsza wersja wymienionych przeglądarek, obsługująca CSS i Java Scripty, z włączoną obsługa plików Cookies.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Skin Laser respektuje prawo do prywatności Użytkowników, w tym w szczególności dba o ochronę danych osobowych Użytkowników. Prowadzenie Strony www ma na celu zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług świadczonych przez Skin Laser, przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników. Zasady przetwarzana Danych Osobowych poprzez funkcjonowanie Strony www opisano poniżej.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach funkcjonowania Strony www są wspólnicy Krystyna Lubelska, Małgorzata Lubelska – Sazanów, Jakub Sazanów – Lubelski i Jerzy Lubelski, działający w ramach spółki cywilnej SKIN LASER LUBELSCY MEDYCYNA ESTETYCZNA I DERMATOLOGIA - K.J.M.J. LUBELSCY s.c. w Katowicach (40 – 092), przy ul. Mickiewicza 14/2.

 2. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • Dane osobowe są zbierane i przetwarzane za pośrednictwem Strony www na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust 1 lit. a) RODO) lub w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust 1 lit. f) RODO). Gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak konieczne do obsługi formularza lub zapisu plików Cookies. Dane osobowe Użytkowników są pozyskiwane wyłącznie poprzez wprowadzenie danych przez Użytkownika do odpowiedniego formularza lub poprzez generowanie plików Cookies.
 • Strona www gromadzi następujące kategorie danych osobowych Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wysyłanej wiadomości, zdjęcie, Cookies.
 • Dane osobowe sa przetwarzane wyłącznie w celu:
  • umożliwienia kontaktu w przypadku formularza kontaktowego,
  • przesyłania informacji o treści marketingowej w przypadku formularza Newsletter,
  • poprawy działania Strony www oraz zapewnienia jej atrakcyjności w przypadku plików Cookies.
 1. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

  Każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu.
   Każdy Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych. Można skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (Art. 6 ust. 1 f) RODO) lub jeśli dane osobowe są wykorzystywane do celów marketingu
  • Prawo dostępu do danych osobowych.
   Użytkownik ma prawo do otrzymania informacji od Administratora, że przetwarza dane osobowe oraz prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych lub ich kopii, jak również informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 RODO.
  • Prawo do sprostowania danych.
   Użytkownik ma prawo zażądać sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, jeśli sa one nieprawidłowe lub niekompletne.
  • Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”). Użytkownik ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia danych osobowych, chyba że występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
   Użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacjach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO.  
  • Prawo do przeniesienia danych.
   Użytkownik ma prawo, aby otrzymać dane osobowe lub może upoważnić Administratora do przesłania danych innemu administratorowi - w powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe.
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   Jeśli użytkownik uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje wówczas prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  Jeśli Użytkownik zamierza skorzystać z powyższych praw lub uzyskać więcej informacji – możliwy jest kontakt z Administratorem na wybrany z poniższych sposobów:
  • mailowo na adres klinika@skin-laser.pl
  • pisemnie na adres Skin Laser Lubelscy, ul. Mickiewicza 14/2, 40-092 Katowice

   

  Administrator udzieli odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania.

 1. OKRES RETENCJI

  Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody Użytkownika są przetwarzane nie dłużej niż do czasu odwołania wyrażonej zgody. Dane osobowe przetwarzane w ramach realizacji uprawnionego interesu Administratora są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego interesu, nie dłużej jednak niż przez okres pół roku.
 1. DALSZE PRZEKAZANIE

  Dane osobowe Użytkowników przetwarzane poprzez pozyskanie ich za pomocą Strony www mogą zostać przekazane na rzecz podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi, w tym usługi informatyczne, związane z funkcjonowaniem Strony www. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

NEWSLETTER

 1. Świadczenie usługi wysyłania Newslettera odbywa się na zasadach opisanych poniżej.
 2. Przed dokonaniem zapisu na usługę Newslettera, Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu.
 3. Newsletter to usługa elektroniczna, świadczona przez Administratora, która dotyczy przesyłania informacji, w szczególności o akcjach marketingowych i promocjach, konkursach, programach lojalnościowych, wydarzeniach i nowościach, dotyczących produktów lub usług dostępnych w ramach działalności Administratora, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Po zapisaniu się na subskrypcję Newslettera korzystanie z Newslettera jest bezpłatne i dobrowolne. Użytkownik może zapisać się na usługę wybranego przez siebie Newslettera, poprzez podanie swojego adresu e-mail i wyrażenie zgody. Administrator, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, ma prawo do wysyłania za pośrednictwem Newslettera lub za pośrednictwem inaczej zatytułowanej informacji e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn.zm.), na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą jedynie Administratora. Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Użytkownika adres e-mail. W każdym czasie, Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera lub wysyłania za pośrednictwem e-mail inaczej zatytułowanej informacji handlowej. Subskrypcję można anulować korzystając z linku dezaktywującego, znajdującego się w treści każdego z przesłanych Newsletterów lub za pośrednictwem przesłania informacji e – mail na adres klinika@skin-laser.pl. Zaprzestanie wysyłania Newslettera i usunięcie konta Użytkownika z bazy adresowej następuje w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Administratora zgłoszenia.
 4. W przypadku, gdy adres e – mail Użytkownika stanowi jego dane osobowe, informujemy, iż Administratorem danych osobowych w zakresie objętym zgodą na otrzymywanie Newslettera są wspólnicy Krystyna Lubelska, Małgorzata Lubelska – Sazanów, Jakub Sazanów – Lubelski i Jerzy Lubelski, działający w ramach spółki cywilnej SKIN LASER LUBELSCY MEDYCYNA ESTETYCZNA I DERMATOLOGIA - K.J.M.J. LUBELSCY s.c. w Katowicach (40 – 092), przy ul. Mickiewicza 14/2, (dalej zwani: „Administratorem”).
 5. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie przez Administratora adresu e – mail na potrzeby wysyłania Newslettera, będzie on przetwarzany (co obejmuje m.in. zbieranie, przechowywanie, zapisywanie, przeglądanie) na podstawie wyrażonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyłącznie na potrzeby wysyłania Newslettera.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do daty odwołania wyrażonej zgody.
 7. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi obsługi strony internetowej oraz innych usług z zakresu IT.
 8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: wglądu do danych osobowych, możliwość ich poprawiania lub żądania usunięcia, żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wycofania udzielonej już zgody w każdym momencie, poprzez przesłanie wiadomości email do Administratora na adres klinika@skin-laser.pl lub listownie na adres Administratora. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem. Zasady korzystania z powyżej wskazanych praw określają przepisy prawa. Pozyskane na podstawie niniejszej zgody dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Administratorem wiadomością email na adres klinika@skin-laser.pl.

 

PLIKI COOKIES

 1. Skin Laser zbiera informacje poprzez ciasteczka (tzw. Cookies) oraz pliki systemowe (tzw. Logi), które podczas pobytu Użytkownika na stronie zbierane są automatycznie przez system poprzez przeglądarkę internetową.
 2. Dane, jakie mogą być zawarte w tych plikach, to adres IP, historia przeglądanych treści na naszej Stronie www, region dla którego przeglądane są strony, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Wszystkie te dane zbierane są automatycznie przez system. Dane nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika, jednak biorąc pod uwagę, że adres IP pozwala na identyfikację osób fizycznych przy użyciu dodatkowych środków, poniżej informacja o przetwarzaniu danych zapisywanych w plikach systemowych oraz plikach Cookies:
  • przetwarzanie danych osobowych w ramach plików systemowych oraz Cookies dotyczy adresu IP (numeru interfejsu sieciowego), który gromadzony jest w logach systemowych serwera i plików Cookies;
  • w każdej chwili Użytkownik może odmówić zgody na zbieranie na swoim komputerze plików Cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki, szczegółową procedurę wyłączenia można uzyskać u producenta danej przeglądarki internetowej. W takiej sytuacji Skin Laser nie będzie mógł udostępnić pełnej funkcjonalności Strony www, jak również ulepszać proponowanych rozwiązań.
 3. Dane pozyskiwane poprzez ciasteczka (Cookies) oraz pliki systemowe (Logi), przetwarzane są przez pół roku. Pliki te nie powodują żadnych zmian w urządzeniach końcowych (komputerach) i oprogramowaniu.
 4. Podstawą prawną dla przetwarzania tych danych jest Art. 6 ust. 1 f) RODO, a więc realizacja uzasadnionego interesu Skin Laser w postaci marketingu towarów i usług oferowanych przez Skin Laser, lub za naszym pośrednictwem przez inne podmioty, jak również w celach statystycznych i monitorowania aktywności odwiedzin Strony www, w tym do badania prawidłowego funkcjonowania wszystkich funkcji w celu ciągłego ulepszania Strony www.

 

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH I PRAWACH WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Skin Laser oferując Użytkownikom dostęp do informacji za pośrednictwem Strony www dba o respektowanie praw autorskich i praw własności intelektualnej. Utwory zamieszczone na Stronie www podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności: ustawie Kodeks cywilny, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie Prawo własności przemysłowej, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Skin Laser informuje, że Strona www zawiera materiały chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki i materiały wideo, a przyjęty wybór i układ treści stanowi samoistny przedmiot ochrony. Wśród treści udostępnianych za pośrednictwem Strony www znajdują się utwory chronione prawem autorskimi na rzecz Skin Laser, a także utwory, do których prawa autorskie posiadają inne podmioty, rozpowszechniane w Internecie przez Skin Laser na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz umów, w tym umów licencyjnych.
 3. Użytkownik korzystając ze Strony www zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych treści wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, przesyłanie, wprowadzanie zmian, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest zabronione, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Poprzez korzystanie z utworów
  Użytkownik nie nabywa do nich żadnych praw, przykładowo nie uzyskują jakiejkolwiek licencji.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, w tym wobec osób trzecich, powstałe w wyniku jego zachowania sprzecznego z powyższymi zapisami.
 5. Użytkownik, poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Strony www
  (przykładowo: fotografie) wyraża zgodę na ich wykorzystywanie przez Skin Laser w zakresie opisanego przez Użytkownika użytku, w tym wykonania zleconych Skin Laser usług, a Skin Laser zobowiązuje się wykorzystywać te materiały wyłącznie w takim celu, chyba że Użytkownik wyrazi odrębną zgodę na publikację tych materiałów i zostaną ustalone szczegóły tej publikacji.

 

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: klinika@skin-laser.pl